تام آکادمی

برگزارکننده دوره های آنلاین در تمامی حوزه ها

مدیریت صنعتی آ. ش.

ارائه خدمات آموزشی به سازمان‌های دولتی و خصوصی به منظور بهبود سیستم‌ها و روش‌های مدیریت

آکادمی ارتقا

برگزارکننده دوره های مهارت های توسعه فردی و مدیریتی